VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. ChytByt.cz (dále „Aplikace“) je unikátní webová aplikace vhodná pro všechny, kteří hledají nemovitost, tj. byt, dům nebo pozemek, na prodej nebo k pronájmu. Slouží k vyhledávání prodávaných nebo pronajímaných nemovitostí na českých inzertních webech, a to podle předem nastavených kritérií. Aplikace dokáže uživatele okamžitě informovat o tom, že se na trhu objevila nová nabídka, která splňuje zadaná kritéria. Registrace a užívání Aplikace je zdarma.

1.2. My, společnost Chytbyt s.r.o., IČO: 08415668, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 318664 (dále „my“), vlastníme, provozujeme a zajišťujeme funkčnost Aplikace.

1.3. Naše kontaktní údaje jsou následující:

1.3.1. e‑mail: info@chytbyt.cz

1.3.2. telefonní číslo: + 420 724 953 998

1.3.3. adresa: Zdiměřická 1451/24, 149 00 Praha 4 – Chodov.

1.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují právní vztahy vzniklé mezi Vámi a námi na základě Vaší registrace v Aplikaci.

1.5. Podmínky jsou jak pro nás, tak i pro Vás, závazné od okamžiku uzavření smlouvy mezi námi a Vámi (dále „Smlouva“). Průběh uzavření Smlouvy popisujeme níže.

1.6. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.7. Upozorňujeme, že znění těchto Podmínek můžeme čas od času měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti, které mezi námi vzniknou ještě před přijetím změn.

1.8. Pokud se spolu v rámci Aplikace dohodneme na odlišné úpravě našich práv a povinností, než která jsou uvedena v těchto Podmínkách, má taková dohoda před těmito Podmínkami přednost.

1.9. K užívání Aplikace je nutný přístup k síti internet a platné a funkční telefonní číslo.

2. REGISTRACE

2.1. Uzavření Smlouvy probíhá následovně:

2.1.1. v příslušném registračním formuláři Aplikace vyplníte požadované registrační údaje;

2.1.2. abychom Vám mohli začít zasílat notifikace o inzerovaných nemovitostech, potřebujeme znát Vaše telefonní číslo. Musíme ho ale nejdřív ověřit. Ověření probíhá následovně:

2.1.3. v příslušném formuláři Aplikace vyplníte telefonní číslo;

2.1.4. po stisknutí tlačítka „OVĚŘIT ČÍSLO“ Vám zašleme ověřovací SMS;

2.1.5. v příslušném formuláři Aplikace vyplníte ověřovací kód.

2.1.6. stisknutím tlačítka „REGISTROVAT“ se registrujete do Aplikace (dále „Registrace“). Tím zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasíte. Registrací spolu uzavíráme Smlouvu. Poté už nic nebrání tomu, abychom Vám začali posílat notifikace.

2.2. Veškeré údaje uvedené při Registraci, případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi námi, považujeme za pravdivé a správné. Změny těchto údajů nám prosím bezodkladně oznamte. Neodpovídáme za jakoukoli škodu nebo komplikace způsobené tím, že nám sdělíte nepravdivé nebo nesprávné údaje. Pokud nám sdělením nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobíte újmu, zavazujete se nám ji nahradit.

2.3. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy. Informace o tom, jak shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje, najdete zde.

2.4. Registrací souhlasíte s uzavřením Smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které vynaložíte Registraci (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), hradíte sami. V souvislosti s Registrací nám nic neplatíte; neúčtujeme si žádné zvláštní poplatky.

2.5. Po dokončení Registrace Vám umožníme Aplikaci užívat. Vy se tím zároveň zavazujete, že Aplikaci budete užívat v souladu s těmito Podmínkami.

3. POPIS FUNKČNOSTI A DOSTUPNOSTI APLIKACE

3.1. Registrací získáte přístup ke svému uživatelského účtu. Přihlašujete se do něj zadáním přihlašovacích údajů uvedených při Registraci. Po přihlášení máte prostřednictvím svého uživatelského účtu přístup do uživatelského rozhraní Aplikace.

3.2. V Aplikaci můžete zejména:

3.2.1. zadávat kritéria k vyhledávání nemovitostí na prodej nebo k pronájmu a vytvořit notifikaci/poptávku;

3.2.2. kontrolovat vytvořené notifikace/poptávky;

3.2.3. zapínat a vypínat vytvořené notifikace/poptávky;

3.2.4. odstraňovat vytvořené notifikace/poptávky.

3.3. Pokud v Aplikaci vytvoříte notifikaci/poptávku, budeme Vám po dobu 2 měsíců (v případě prodeje) či 1 měsícu (v případě pronájmu) na Vaše telefonní číslo posílat notifikace na inzerované nemovitosti. Pokud nám poskytnete e-mail, budeme Vám na něj posílat notifikace nejméně po dobu dalších 3 měsíců. Po uplynutí těchto 3 měsíců můžeme Vaší notifikaci/poptávku zrušit.

3.4. Pro řádné fungování Aplikace je nutné, abyste uvedli kritéria pro vyhledávání nemovitostí. Pro používání Aplikace a vkládání kritérií musíte být přihlášení ke svému uživatelskému účtu.

3.5. Aplikace nemusí být dostupná nepřetržitě. Fungování Aplikace můžeme kdykoli přerušit změnit nebo Vám ji znepřístupnit. V případě nutnosti aktualizace Aplikace se budeme snažit, aby k přerušení jejího provozu došlo v čase od 22:00 hod. do 7:00 hod.

3.6. Jakékoliv údaje, které vložíte do databáze Aplikace, se stávají součástí naší databáze, aniž by Vám tím vzniklo jakékoliv právo k této databázi.

3.7. Při správě Aplikace můžeme využívat služeb třetích stran.

3.8. Na webu chytweb.cz a v těchto Podmínkách jsou uvedené další upřesňující informace k funkcionalitám Aplikace.

4. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

4.1. Aplikace je určená pro osoby starší 18 let.

4.2. Aplikaci mohou využívat jen registrovaní uživatelé.

4.3. Registrací se zavazujete Aplikaci užívat:

4.3.1. v dobré víře, jejím užíváním nepoškozovat ani nezasahovat do našich práv nebo do práv třetích osob a nezneužívat Aplikaci k činnostem příčícím se dobrým mravům či právním předpisům;

4.3.2. zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno nás, Aplikace nebo jakékoli třetí osoby;

4.3.3. v souladu s těmito Podmínkami, našimi pokyny, požadavky a návody a v souladu s příslušnými právními předpisy;

4.3.4. tak, aby jejím užíváním nevznikla škoda Vám, nám ani jiným třetím osobám;

4.3.5. pouze takovým způsobem, který neomezuje či neznemožňuje užívání Aplikace jeho ostatním uživatelům, tj. zejména Aplikaci užívat takovým způsobem, který ji nepřetěžuje.

4.4. Berte, prosím, na vědomí, že:

4.4.1. nemůžete jakékoli třetí osobě sdělit své přihlašovací údaje a umožnit jí užívat Váš uživatelský účet namísto Vás;

4.4.2. nemáme nástroje, jak zabránit přístupu k Vašemu uživatelskému účtu osobou, které jste sdělili přihlašovací údaje;

4.4.3. odpovídáte za to, že veškeré osoby mající přístup a oprávnění užívat Váš uživatelský účet, budou dodržovat tyto Podmínky.

4.5. Registrací se zavazuje dodržovat základní bezpečnostní pravidla pro užívání Aplikace, tj. nesdělovat ani neposílat své přihlašovací údaje třetím osobám ani nesdílet obrazovku v okamžiku užívání nebo přihlašování se k Aplikace. K přihlášení do uživatelského účtu musíte zvolit dostatečně bezpečné heslo. Berte, prosím, na vědomí, že porušením těchto bezpečnostních pravidel Vám může být způsobena újma a zároveň v důsledku takového jednání může být způsobena újma nám nebo třetím osobám; za vzniklou újmu můžete nést odpovědnost.

4.6. Berte dále, prosím, na vědomí, že veškerý obsah i forma Aplikace i jednotlivé části jsou autorskými díly dle příslušných právních předpisů. Jste povinni se zdržet jakéhokoli jednání, kterým byste mohli poškodit nebo ohrozit naše práva k duševnímu vlastnictví.

5. LICENCE

5.1. Po dokončení Registrace můžete Aplikaci bezplatně používat kdykoli a kdekoli po celém světě. Licence je časově a teritoriálně neomezená – Aplikaci můžete používat po celou dobu trvání Smlouvy. Licence je nevýhradní.

5.2. Aplikaci, její části ani databáze zahrnuté nebo použité v Aplikaci nesmíte:

5.2.1. jakkoli kopírovat, překládat, zpracovávat, pozměňovat, šířit, distribuovat, reprodukovat, upravovat, napodobovat, oddělovat její části nebo vytvářet od ní odvozená díla. Nesmíte provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu ani se ho pokoušet jakkoli získat;

5.2.2. poskytovat nebo postupovat třetím osobám – zejména prodávat, pronajímat, sublicencovat (udělit podlicenci), vypůjčovat apod.

5.3. Jste povinni se zdržet jakéhokoliv jednání za účelem vývoje aplikací odvozených od Aplikace či její části nebo za účelem strojového vytěžování databází spojených s Aplikací.

5.4. Umístěním jakékoli obsahu do Aplikace nám udělujete neodvolatelnou nevýhradní licenci k používání obsahu v Aplikaci pro jakékoli účely, a to jak komerční, tak i nekomerční.

6. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

6.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2. Smlouvu můžete jak Vy, tak i my, kdykoli okamžitě ukončit i bez udání důvodu. Smlouva zaniká doručením výpovědi Smlouvy druhé Smluvní straně nebo skončením fungování Aplikace. Smlouvu můžete ukončit zejména tím, že na e‑mailovou adresu info@chytbyt.cz nám zašlete výpověď. Stejným způsobem můžeme Smlouvu ukončit i my.

6.3. Váš uživatelský účet můžeme zablokovat nebo zrušit zejména v případě, že:

6.3.1. Vy nebo osoby mající přístup k Vašemu uživatelskému účtu nebudete dodržovat tyto Podmínky;

6.3.2. ho nebudete po dobu delší než 6 měsíců využívat.

Zrušením účtu ztrácíte přístup k obsahu uživatelského účtu a možnost Aplikaci pod tímto uživatelským účtem užívat, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci či náhradu újmy.

6.4. Zánikem Smlouvy nejsou dotčena práva, která nám vznikla za trvání Smlouvy (právo na náhradu škody apod.).

6.5. Berte, prosím, na vědomí, že skončením Smlouvy zrušíme Váš uživatelský účet. Můžete se ale kdykoli znovu zaregistrovat a uzavřít tak novou Smlouvu.

7. VADY APLIKACE A POŽADAVKY NA JEJÍ ÚPRAVU

7.1. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na poskytování Aplikace se proto nevztahují zákonná ustanovení o reklamaci.

7.2. Aplikace a její užívání jsou bezplatné. Vady Aplikace nebo požadavky na její úpravu nám můžete nahlásit prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@chytbyt.cz.

7.3. Pokud nebudete s Aplikací spokojení a nepodaří se nám Vašim požadavkům na její úpravu vyhovět, můžete její užívání kdykoli ukončit i bez udání důvodu – stačí nám poslat výpověď na e-mailovou adresu info@chytbyt.cz nebo ji přestat používat. Jiné plnění Vám s ohledem na bezplatný způsob fungování Aplikace nemůžeme poskytnout.

8. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

8.1. Berte, prosím, na vědomí, že:

8.1.1. neodpovídáme za jakoukoli újmu způsobenou:

8.1.1.1. výpadky Vašeho internetového připojení;

8.1.1.2. nesprávným nebo protiprávním použitím Aplikace;

8.1.1.3. používáním Aplikace osobou, které jste umožnili přístup do Aplikace;

8.1.1.4. faktory mimo naši přiměřenou kontrolu nebo vzniklou v důsledku Vaší nečinnosti nebo nečinnosti třetí strany, pokud jste byli povinni jednat;

8.1.1.5. nesprávnými, neúplnými nebo nepřesnými informacemi uvedenými v Aplikaci;

8.1.1.6. nesprávnou nebo omezenou funkčností Aplikace, případně její nefunkčností;

8.1.2. neodpovídáme za obsah a údaje, které máte ve svém uživatelském účtu;

8.1.3. nezaručujeme stálou dostupnost a funkčnost Aplikace.

8.2. V případě, že nám nebo jiným osobám nesprávným nebo nezákonným používáním Aplikace případně sdělením nepravdivých nebo nesprávných informací způsobíte újmu, musíte ji nahradit. Dále také musíte nahradit jakoukoli sankci, kterou nám správní orgán uloží k zaplacení v důsledku porušení Vaší povinností. Za užívání Aplikace jste totiž plně odpovědní.

9. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

9.1. Vyřizování Vašich stížností z pozice spotřebitele podle příslušných právních předpisů zajišťujeme prostřednictvím e-mailové adresy info@chytbyt.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele Vám zašleme na e-mail, ze kterého jste nám stížnost poslali.

9.2. Pokud mezi námi dojde ke vzniku sporu, který se nám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, jako spotřebitel můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa:https://adr.coi.cz/cs, e-mail adr@coi.cz. Dále také můžete využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr .

9.3. Informace o právech spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli provozuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz .

9.4. Dozor v oblasti obchodu a služeb provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Ve vztahu k Vám nejsme vázáni žádnými kodexy chování.

10.2. Za písemnou komunikaci se má i komunikace vedená prostřednictvím Vašeho e-mailu nebo telefonního čísla a našeho e-mailu info@chytbyt.cz nebo telefonu z telefonního čísla xxx.

10.3. Tyto Podmínky, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování jakýchkoli sporů vzešlých ze Smlouvy nebo z těchto Podmínek jsou příslušné české soudy místně příslušné podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena Vaše práva jako spotřebitele dle příslušných právních předpisů.

10.4. Smlouva je u nás uložena elektronicky. Neumožňujeme k ní veřejný přístup.

10.5. Tyto Podmínky jsme vydali dne 27.8.2021.